Condicions de contractació Radha Hotel

Condicions de contractació Radha Hotel

Reserva ara

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Informació prèvia a la reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL i l´usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL posa a la seva disposició en el seu www. radhahotelbcn.com

La reserva a través dels llocs web de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL suposarà l´acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d´aquestes condicions, com també de les condicions d´ús establertes per la navegació de l´usuari per les pàgines propietat de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL.

Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l´aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL i l´usuari o client, d´acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d´abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d´Ordenació de l´Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d´obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL es reserva el dret d´aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l´apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL informa que l´usuari pot tenir accés a les condicions d´ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL a través del seu website, l´usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d´ús i les condicions generals. De la mateixa manera l´usuari declara ser major d´edat i tenir la capacitat jurídica i d´obrar necessària per a l´accés als llocs web de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L´usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop feta la reserva l´usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l´usuari) no tindran validesa com a factura.

Condicions i serveis addicionals

GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL informa que el Check-in serà a partir de les 15:00 hores i el Check-out fins a les 11:00 hores.

esmorzar

L´esmorzar no està inclòs en el preu de l´habitació. Pot contractar l´esmorzar a la seva arribada a recepció per 8 Euros per persona, l´esmorzar se serveix a la cafeteria de a la banda de l´hotel.

Política de persona extra

Aplica càrrec per persona extra a l´habitació. Veure taula a l´hora de revisar la disponibilitat.

Política de menors

Es considera nens fins als 11 anys. Nens a partir de 12 anys es cobrarà com a adult; 2 nens menors de 12 anys podran compartir l´habitació amb adults.

Política de mascotes

Disculpi, no s´accepten mascotes.

Política de sobrevenda

En cas que GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL no pugui brindar el servei d´allotjament contractat pel consumidor, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL pel seu propi compte, trobarà adequades alternatives per suplir el servei contractat, que siguin almenys igual o millor als beneficis contractats originalment . GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL pagarà una nit inclosos els impostos en un Hotel similar. A l´hoste se li oferirà transport gratis a el nou Hotel.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL ofereix a l´apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves , les seves característiques i preus. No obstant això, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s´ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D´aquesta manera, les reserves ofertes en cada moment per la web de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l´empresa tindrà la facultat de deixar d´oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l´accés a les reserves esmentades.

Indicació dels preus

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l´IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d´aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL ho comunicarà a el client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Per a les pernoctacions en allotjaments de Catalunya hi ha una taxa a pagar en funció de la categoria de l´allotjament. Per als allotjaments de menys de 4 estrelles l´import de la taxa és de 0,45 euros per dia (màxim 7 dies).

disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes ofertes per GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL remetrà un correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l´oferta.

Formes de pagament

GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d´una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l´efectivitat de la mateixa. L´establiment es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l´arribada de el client.

Li recordem que l´establiment d´efectuar el 30% de l´import total de l´estada a la targeta de crèdit a l´realitzar la confirmació de la reserva. La factura corresponent a la reserva, se saldarà directament a l´establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptat per l´establiment.

El client podrà abonar l´import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d´indicar la seva elecció:

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l´banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL.

A l´pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d´aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l´import d´una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d´una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l´càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l´proveïdor i de l´titular s´efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l´exigència de devolució no és conseqüència d´haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l´anul·lació de l´corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL a l´rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d´aquesta anul·lació.

transferència Bancària

A l´seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL.

És molt important que a l´realitzar la transferència indiqui a l´assumpte el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic hotelradhareservas@gmail.com . Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació de el servei fins que el nostre departament d´administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s´ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d´Espanya, és molt important que a l´ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL podria paralitzar el servei contractat a l´no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.

Cancel·lació de la reserva

GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL informa que si l´usuari cancel·la, modifica o no es presenta se li cobrarà el 100% de la reserva. Cada possible reserva tindrà detallada la seva política de cancel·lació.

desistiment

Segons el que estableix l´article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el subministrament de serveis d´allotjament per a fins diferents del de servir d´habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d´esplai, si els contractes preveuen una data o un període d´execució específics, estan exempts de desistiment.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i / o de reserva, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l´usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.

L´informem que la base legal de l´tractament de les seves dades és la correcta execució de l´contracte entre les parts i el consentiment.

D´acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d´accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l´consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l´adreça esmentada més amunt o a l´correu electrònic hotelradhareservas@gmail.com. Podrà dirigir-se a l´Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l´incompliment de les presents condicions.

La relació entre l´usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d´aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l´respecte. GOODHOSTELS CHASKA 2021 SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.